Thẻ: ODT trên sổ đỏ có nghĩa gì

Ý nghĩa ký hiệu địa chính trên sổ đỏ

Ý nghĩa ký hiệu địa chính trên sổ đỏ

Ngày đăng: 18 - 01 - 2021 Lượt xem: 616

Tôi thấy bản đồ địa chính in trên sổ đỏ có ghi ký hiệu ONT, ODT bên cạnh phần diện tích… nhưng lại có sổ đỏ không ghi. Vậy ký hiệu đó có ý nghĩa như thế nào?...